Regulamin sklepu internetowego Literówka

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady sprzedaży produktów w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.literowka.com, który jest prowadzony przez Wydawnictwo Literówka – Iwona Stabeusz, ul. Długa 18/1/6, 05-220 Zielonka, NIP 873-260-79-29, REGON 852726958
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów indywidualnych, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego
1.3. Definicje:
a) „Adres e-mail Klienta” – adres poczty elektronicznej Klienta podany w celu złożenia Zamówienia;
b) „Klient” – osoba korzystająca ze Sklepu internetowego (w szczególności poprzez zapoznawanie się z informacjami, składanie Zamówienia) oraz osoba, która dokonuje zakupu Produktów w Sklepie internetowym;
c) „Regulamin” – niniejszy Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym www.literowka.com;
d) „Sklep internetowy” – platforma sprzedaży Produktów w postaci serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.literowka.com,
f) „Sprzedawca” – Wydawnictwo Literówka – Iwona Stabeusz, ul. Długa 18/1/6, 05-220 Zielonka, NIP 873-260-79-29, REGON 852726958,
g) „Produkt” – rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży w ramach Sklepu internetowego;
h) „Umowa” – umowa sprzedaży Produktu;
i) „Zamówienie” – oferta nabycia Produktów skierowana przez Klienta do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Sposób zawarcia Umowy

2.1. Umowa zostaje zawarta poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę.
2.2. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedawcę poprzez wyświetlenie informacji w ramach Sklepu internetowego, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
2.3. Klient może anulować lub zmienić Zamówienie, do momentu przygotowania Produktu do realizacji dostawy (czas ten może być różny, w zależności od rodzaju Produktu, jego dostępności). Anulowanie lub zmiana Zamówienia wymaga kontaktu ze Sprzedawcą, poprzez adres e-mail: sklep@literowka.com i zwrotnego potwierdzenia takiej możliwości przez Sprzedawcę przesłanej na Adres e-mail Klienta.
2.4. W celu złożenia Zamówienia Klient wybiera Produkt wraz z jego ceną, sposób dostawy wraz z jej kosztami, sposób płatności oraz wskazuje dane osobowe. Proces składania Zamówienia jest realizowany poprzez Sklep internetowy.
2.5. Klient wskazuje swoje dane osobowe poprzez wypełnienie formularza umożliwiającego jednorazowe złożenie Zamówienia.
2.6. Sprzedawca może odmówić zawarcia Umowy sprzedaży z ważnych przyczyn pomimo złożenia Zamówienia przez Klienta, a w szczególności w przypadku braku Produktu w asortymencie lub braku należytego wywiązywania się przez Klienta z zobowiązań względem Sprzedawcy w związku z poprzednimi Zamówieniami, w tym odmowy odbioru przesyłki za pobraniem. W takiej sytuacji Sprzedawca może także uzależnić wykonanie umowy od zapłaty ceny na rachunek bankowy Sprzedawcy lub dokonanie odbioru osobistego.

3. Przedmiot sprzedaży i cena

3.1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty prezentowane w ramach Sklepu internetowego.
3.2. Szczegółowe informacje dotyczące Produktów zawarte są w opisach znajdujących się na witrynie Sklepu internetowego.
3.3. Cena jest określona w polskich złotych i jest ceną brutto (zawiera podatek VAT). Cena nie obejmuje kosztów dostawy, a także innych opłat i należności, jeżeli są w danym przypadku naliczane. Koszty dostawy lub inne opłaty i należności są każdorazowo prezentowane w ramach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
3.4. Sprzedawca może dokonywać zmian informacji w ramach Sklepu internetowego, w tym Produktów oraz ich ceny, a także ich opisów. Cena oraz inne informacje na temat Produktu są wiążące w momencie składania Zamówienia. Późniejsze zmiany ceny lub innych informacji dotyczących Produktu w ramach Sklepu internetowego nie mają wpływu na złożone Zamówienie.

4. Sposób płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać poprzez system szybkich przelewów elektronicznych.

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez literowka.com zapłaty za zamówienie.

5. Sposób dostawy

5.1. Dostawa zakupionego Produktu może nastąpić poprzez dostarczenie przesyłką pocztową lub kurierską.
5.2. Cennik dostawy jest dostępny na stronach Sklepu internetowego, a ceny dostaw uzależnione są od bieżących cen publikowanych przez Pocztę Polską i firmę kurierską.
5.3. Klient w zamówieniu wskazuje sposób i szczegóły dostawy (wydania Produktu). Dostawa Produktu Klientowi następuje poprzez jego wysyłkę – niezwłocznie, z zastrzeżeniem pkt. 5.4 i 5.5, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
5.4. Wysyłka Produktu do Klienta następuje po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, chyba że dotyczy to przesyłki za pobraniem. W przypadku braku wpłynięcia w ciągu 7 dni roboczych od daty przyjęcia Zamówienia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, umowa wygasa.
5.5. W przypadku wysyłki zagranicznej jej koszt ustalany jest indywidualnie według cennika Poczty Polskiej. Po złożeniu zamówienia wysyłamy mailem koszt wysyłki.
5.7. Produkt wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych (skompletowanie zamówienia) pod adres wskazany w zamówieniu.

6. Odstąpienie od Umowy

6.1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 6.5, składając oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od otrzymania Produktu.
6.2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności z tytułu zakupionych Produktów, oprócz kosztów dostawy.
6.3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Sprzedawcy.
6.4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności z chwilą otrzymania Produktu z powrotem lub dowodu jego odesłania przez Klienta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.5. Klient ma obowiązek zwrotu Produktu niezwłocznie i jeżeli jest to możliwe w oryginalnym opakowaniu Produktu, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
6.6. Koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.

7. Kontakt

7.1. Sprzedawca umożliwia Klientowi kontakt poprzez:
a) e-mail, pod adresem poczty elektronicznej: sklep@literowka.com,
b) telefon, pod numerem: +48 509 691 342 lub +48 513 051 447.
7.2. Klient nie ponosi dodatkowych opłat w związku z kontaktem ze Sprzedawcą, innych niż wynikające ze standardowych kosztów dostępu i korzystania przez Klienta ze środków komunikacji określonych powyżej.
7.3. Sprzedawca dołoży staranności w celu podjęcia kontaktu z Klientem. Sprzedawca jednak zastrzega, że nie jest zobowiązany do zapewnienia stałej i pełnej dostępności dla Klienta.
7.4. Kontakt telefoniczny jest możliwy w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00.
7.5. Sprzedawca kontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną – pisząc na Adres e-mail Klienta.

8. Reklamacje

8.1. Klient może złożyć reklamację Produktu w ramach rękojmi, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową, w tym jego wadliwości lub niekompletności.
8.2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. W takim przypadku, Sprzedawca wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
8.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dostarczenia do Sprzedawcy Produktu.
8.4. Koszty dostarczenia reklamowanego Produktu, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ponosi Sprzedawca.

9. Dane osobowe i prywatność

9.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie internetowym jest Sprzedawca.
9.2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe za pośrednictwem podmiotu trzeciego.
9.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę i podmioty trzecie, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1182), w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności odpowiednie środki techniczne i organizacyjne służące zabezpieczeniu danych osobowych.
9.4. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, ich zmiany, usunięcia, dodawania.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Informacje zawarte na stronach Sklepu internetowego, w szczególności opisy Produktów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
10.2. O ile Regulamin nie przewiduje inaczej, w przypadku konieczności zwrotu środków pieniężnych przez Sprzedawcę Klientowi, zwrot następuje poprzez przelew na rachunek bankowy podany przez Klienta.
10.3. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Sklepu internetowego. W szczególności Sprzedawca może dokonywać przerw technicznych i konserwacyjnych.
10.4. W przypadku kwestii nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1182).
10.5. Do oceny umowy sprzedaży oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych prawem właściwym jest prawo polskie.
10.6. Komunikacja z Klientem, Zamówienie i inne czynności prawne dokonywane będą w języku polskim.
10.7. Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: www.literowka.com.
10.8. Składając Zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
10.9. Regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych od dnia 25.09.2016.